#THINK FOR GREEN

แนวคิด Think Green For A Better Living เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรโดยนำแนวคิด 3 R มาใช้กับทุกส่วนขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ

  • การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์น้าดื่มจาก ขวดพลาสติค เป็นกระดาษ และ สามารถไปแปรรูปเป็นหลังคาเขียวต่อได้
  • เสื้อพนักงานที่ทามาจากขวดพลาสติคเปลี่ยนเป็นเส้นใยทอผ้า สวมใส่ได้สบายตัว ไม่อึดอัด และ ลดโลกร้อน
  • ถุงผ้าป่าน แจกให้กับลูกบ้าน ได้ใช้ทดแทนถุงพลาสติคในชีวิตประจำวัน