sold
out

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ



ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000249 (บมจ. 57 เดิม) ที่ตั้ง อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กรรมการผู้จัดการ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ทุนจดทะเบียน 12,031,105,828 บาท ชำระแล้ว 10,996,212,032 บาท โครงการ The KEY สาทร เจริญราษฎร์ ที่ตั้งโครงการ ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 3346 พื้นที่โครงการ 5 ไร่ 3 งาน 65.6 ตารางวา ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตปลูกสร้างจัดสรรเลขที่ 178/2557 ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างเดือน มกราคม 2558 ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 38 ชั้น 1 อาคาร จำนวนรวม 885 ยูนิต คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2560 และจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
-->