เสนอขายที่ดิน

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน

  1. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
    เนื้อที่รวมทั้งหมด และเราคาที่นำเสนอขาย
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้นำเสนอขายที่ดิน

รายชื่อเจ้าหน้าที่

  1. คุณภัครา เรืองกุลกวิน
  2. คุณปริญญา กิจนะวันชัย
  3. คุณศริวรรณ สินทรัพย์
  4. คุณมงคล มั่นทองขาว

เวลาในการนำส่งเอกสาร

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. ถึง 17.00น.
ยกเว้นวันหยุดของบริษัท

สถานที่นำส่งเอกสาร

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ชั้น 38 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2343-8900 ต่อฝ่ายที่ดิน

แผนที่ในการจัดส่งเอกสาร

-->