เงื่อนไขการใช้ E-Coupon LINE@ Land and Houses PLC  


-   ลูกค้าจะต้องแสดง E-coupon ที่ได้รับจากทาง LINE@ Land and Houses PLC  ในวันจองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด จาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (จำกัด) มหาชน ต่อพนักงานขายประจำของบริษัทฯเพื่อรับสิทธิ์รับบัตรกำนัล HOMEPRO มูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ได้จองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในโครงการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวภายในวันที่  30  ธันวาคม 2561 เท่านั้น


-    บริษัทฯ จะดำเนินการมอบบัตรกำนัล HOMEPRO ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อรับบัตรกำนัลได้ ณ ที่ทำการโครงการ ที่ลูกค้าได้จองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดไว้


-    การใช้บัตรกำนัล HOMEPRO ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้


-    E-Coupon ที่ได้รับจากทาง LINE@ Land and House PLC รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ และไม่มีผลย้อนหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


-    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น

Powered by Froala Editor