มาตรการแก้ไขงานรั้วโครงการและดินทรุดภายในโครงการ Villaggio เกาะเรียน

โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

- หนังสือชี้แจงกรณีปัญหาการเคลื่อนตัวของรั้วโครงการและดินทรุดในโครงการ

  

- งานแก้ไขปัญหาดินทรุดภายในบ้าน 


แปลง A07


Before
After
Afterแปลง A08


Before
After
Afterแปลง A14


Before
After
Afterแปลง A15


Before
After
Afterแปลง A16


Before
After
Afterแปลง A17


Before
After
Afterแปลง A19


Before
After
Afterแปลง A20


Before
After
After

 


แปลง A21


Before
After
After

 

แปลง A23


Before
After

 


แปลง F5


Before
After

 


แปลง E6


Before
After
After


แปลง B43


Before
After
Afterแปลง B33


Before
After
Afterแปลง B22


Before
After
Afterแปลง B21


Before
After
Afterแปลง B20


Before
After
Afterแปลง B18


Before
After
Afterแปลง B16


Before
After
Afterแปลง B12


Before
After
Afterแปลง B11


Before
After
Afterแปลง B08


Before
After
Afterแปลง B06


Before
After
Afterแปลง B05


Before
Afterแปลง B03


Before
After
Afterแปลง B02


Before
After
After